Politik

Komenský byl výrazně zapojen do politického vývoje své doby. Snažil se ovlivňovat mírová jednání na konci třicetileté války (1618-1648) tak, aby byla zaručena náboženská svoboda pro protestanty v jeho zemi. To se však nepodařilo.

Komenský se staví ve své práci za mír a sociální spravedlnost. Dějiny lidí jsou historií válek, labyrintu násilí, ve kterém lidé věčně bloudí. Příčiny vidí v náboženských nepokojích a v lidské chamtivosti, která vede ke konkurenci.

Volá po celosvětové spravedlnosti: "Svět musí být v budoucnosti nejen pro některé, kdo hromadí poklady pro svůj vlastní prospěch, ale pro všechny, kteří žijí v Pánu (na celém, již Bohu zasvěceném, světě). Oni musí jíst, pít, oblékat se, a ctít Boha na celém světě. Jak blažená to bude éra, jakmile bude moci nastat!"

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)