Filozof

Komenský zkoumá organizaci a souvislost všech věcí. To ho přivádí k hierarchii Boha, člověka a přírody. Člověk je uprostřed pod Bohem, ale nad přírodou. Člověk, stvořený k obrazu Božímu, může ovládat přírodu a věda (Eruditio) mu musí pomáhat uskutečňovat vládu nad přírodou.

Lidé musí také rozumně spolu jednat a politika (politica) musí potvrzovat základní rovnost lidí. Náboženství (religio) vede člověka odevzdat se vůli Boha. Nebo jak Komenský ve své Pampaedii píše: "Každé lidské bytosti na této zemi je jako jeden trojí společenský vztah přikázán. Nejprve přichází člověk do styku s nižšími tvory, aby je poznal a vhodně využíval. Za druhé má styk s ostatními lidmi, jako s bratry, s nimi musí žít v míru, ve vzájemném přátelství. Třetí styk má s Pánem všeho, Bohem samotným".

Aby člověk mohl získat znalosti vidí Komenský tři možnosti: "První metoda je srovnávací. To umožňuje studovat stejnorodě něco, co u něčeho podobného nelze pozorovat (synkritická metoda). Druhá metoda je rozkládací. To umožňuje skryté části celku odkrývat (analytická metoda). Konečně je tu metoda sestavovací. Ta umožňuje pochopit každý celek pochopením jeho částí (syntetická metoda)".

Komenského pátrání ho přivádí k jeho pansofii, kterou popisuje jako "univerzální moudrost, jmenovitě poznání všech věcí, které jsou, způsobem jak existují a znalostí o jejich účelu a použití, k čemu jsou".

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)