ANBI

Naam instelling

Stichting Comenius Museum

Fiscaal nummer

003078991

Adres

Comenius Museum
Kloosterstraat 33
1411 RS Naarden
T. 035 - 6943045
E. info@comeniusmuseum.nl

Doelstelling:

De Stichting Comenius Museum heeft als doelstelling - conform haar statuten, art.1 - het bevorderen van de aandacht voor het gedachtegoed van Jan Amos Comenius als veelzijdig geleerde - theoloog, filosoof, pedagoog en politiek denker - in relatie tot de historische en hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van educatie, samenleving en zingeving. Ook stelt de stichting zich ten doel om samenwerking te bevorderen met personen en instellingen in binnen- en buitenland, die zich eveneens richten op Comenius' culturele en intellectuele nalatenschap. Bij het realiseren van haar doelstelling is de stichting niet gericht op het maken van winst. Ook geschiedt het realiseren van de doelstelling zonder binding aan bepaalde politieke, religieuze of morele posities.

Beleidsplan op hoofdlijnen 2014 -2018

Het Comenius Museum is een permanente instelling ten dienste van de samenleving en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van en over Comenius, zijn gedachtegoed en zijn omgeving verwerft, behoudt en wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.
Voor de komende vier jaar (2014-2018) heeft het bestuur de ambitie geformuleerd om uit te willen groeien van Comenius Museum naar Comenius Kenniscentrum. Het beleidsplan laat zich in hoofdlijnen vertalen in de wijze waarop het museum invulling wil geven aan deze ambitie en waar zij dan voor heeft te 'zorgen'.

1. De zorg voor de instelling:
De basis van de instelling is gelegen in het mausoleum waar Comenius begraven ligt en het inpandig verbonden museum dat over een collectie, archief, bibliotheek en documentatie beschikt. Het museum is een in het Museumregister geregistreerd museum.
In 2014 vindt herijking door het Museumregister plaats en worden langdurige samenwerkingsovereenkomsten met de Tsjechische overheid en de gemeente Naarden aangaande het gebruik van het mausoleum en het museum naar verwachting verlengd. Daarmee is de basis voor het voortbestaan en verdere uitbouw van activiteiten veilig gesteld.

2. De zorg voor de collectie
Sinds het ontstaan in 1892 is een museale collectie ontstaan rond de persoon en het werk van Jan Amos Comenius. Naast de museale collectie beschikt het museum over een eigen instellingsarchief vanaf 1892, een gespecialiseerde bibliotheek en documentatie. De museale collectie is nagenoegd geregistreerd en daarmee digitaal ontsloten. In de komende jaren zijn archief, bibliotheek en documentatiecollectie aan de beurt voor digitale ontsluiting.
Vervolgens zullen de geconstateerde leemten in de collectie zoveel mogelijk worden aangevuld om de basis voor de kenniscentrumfunctie te versterken.

3. De zorg voor het publiek Het museum stelt de persoon en het werk van Comenius centraal en maakt daarbij gebruik van haar collecties en contacten. Met tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten zoals rondleidingen, onderwijsprogramma's lezingen, conferenties, publicaties , de Comeniusdag en Comenius Prijs en de website weet het museum uiteenlopende groepen belangstellenden en belanghebbenden te bedienen. Door samenwerking met instellingen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal terrein zal het museum voor het publiek herkenbaarder worden als als informant en vraagbaak over Comenius en daartoe ook nieuwe producten en diensten ontwikkelen.

4. De zorg voor de organisatie
Het Comenius Museum wordt gedragen door een vrijwilligersbestuur, een zeer beperkte staf (directeur, 0,5 fte, bureaumedewerker, 0,5 fte) en circa 30 vrijwillige medewerkers. Om aan de groeiende belangstelling en de geformuleerde ambities vorm te kunnen geven zal het netwerk van kennis en kennissen van het museum worden uitgebreid. Daarbij zal de bedrijfsvoering gericht zijn op samenwerking met externe partners en kostenefficiëntie om met beperkte budgetten zoveel mogelijk van de voornemens te realiseren.

5. Prioritaire doelen naast de uitvoering van het reguliere jaar programma
2014: veiligstellen van museumregistratie en samenwerkingsovereenkomsten inzake voortbestaan
2015: collecties raadpleegbaar
2016: meer kennis, netwerken en vrijwilligers actief
2017: Comenius meer in beeld bij opleidingen en universiteiten

De samenvatting op hoofdlijnen is gebaseerd op het conceptbeleidplan 2014 - 2018.

Vriend worden van Comenius?

Wilt u ons helpen om onze doelen te bereiken? Klik dan hier en ontdek hoe u vriend van Comenius kunt worden.

Bestuurssamenstelling

Het Algemeen Bestuur telt zeven leden. De leden worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Hun aftreden is bij rooster geregeld.

De heer J.H. Landsaat, voorzitter
Mevrouw H. Verhoef, secretaris
De heer H. Rörik, penningmeester
De heer S.B. Engelsman
De heer N.C. van Loendersloot
Mevrouw S.G. Sap
Mevrouw R.V. Smelt

Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies staan het bestuur en de directie met raad en daad bij.
Zij worden voor een periode van twee jaar door het bestuur benoemd.

Mevrouw M. Arkesteijn-van Willigen, oud-wethouder Naarden, voorzitter.
De heer Dr. J. Dane: onderwijskundige aan het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.
De heer B. Dittrich, Oud fractievoorzitter D66 2e kamer, schrijver, kandidaat 1e kamer D66, internationale functie in Human Right Watch.
De heer P.J. Goedhart, gepensioneerd onderwijskundige en Oost-Europa deskundige.
De heer Drs. J.C. Henneman, voormalig ambassadeur in Praag.
De heer Prof.Dr. B. Naarden, emeritus hoogleraar Ruslandkunde en voormalig hoofd van het instituut voor Oost-Europese Studies aan de UvA.
De heer Prof.Dr. A.L.T. Notten, onderzoeker en publicist, alsmede emeritus professor Sociale Agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel en emeritus lector Opgroeien in de stad aan de Hogeschool Rotterdam.
Mevrouw J. Pierhagen: projectmedewerker aan het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.
De heer H. Roos, gepensioneerd tekenleraar Comenius College Hilversum.
Mevrouw Prof.Dr. E. Ruijsendaal, bijzonder titularis BeNeLux - Universitair Centrum.
De heer J. Sadilek, Oud bestuurslid Comenius Museum, ondernemer en bankdirecteur zowel in Nederland als in Tsjechiƫ. woont in Strezimir, Czech Republic.
Dr. L.J. Wagenaar, oud-conservator Amsterdam Museum, historicus, kenner van de geschiedenis van Amsterdam 17e eeuw, schrijver, kenner van Sri-Lanka.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Comenius Museum ontvangen geen vacatiegeld. Zij worden in de gelegenheid gesteld kosteloos deel te nemen aan activiteiten die het Comenius Museum zelf organiseert. Zij ontvangen geen andere vergoedingen dan feitelijk gemaakte onkosten die in direct verband staan met hun functioneren als bestuurslid.

De leden van de Raad van Advies ontvangen geen vacatiegeld. Zij worden in de gelegenheid gesteld kosteloos deel te nemen aan activiteiten die het museum organiseert. Zij ontvangen geen andere vergoedingen dan feitelijk gemaakte onkosten ten behoeve van het museum voor zover die tevoren met het museum zijn besproken.

De directeur ontvangt salaris vergelijkbaar met de CAO Welzijn schaal 12. Hij heeft een 0,5 aanstelling. De administratief medewerkster ontvangt salaris vergelijkbaar met de CAO welzijn schaal 5. Zij heeft een 0,5 aanstelling.

De vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 3,50 euro per uur met een maximum tot 150,- euro per maand of 1500 euro per jaar.

Jaarverslag 2019

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)